Energiamärgis

Energia-
märgis

Anname välja energiamärgiseid. Energiamärgis näitab kui energiatõhus on hoone. Uute hoonete ehitamisel võimaldab energiamärgis hinnata, kas hoone vastab energiatõhususe miinimumnõutele. Olemasolevate hoonete puhul on energiamärgis nõutav eelkõige avalikult ligipääsetavate hoonete puhul ja ostu-, müügi- või renditehingute korral.

Eestis kasutusel olevad energiamärgised jagunevad kaheks, lähtudes sellest millises hoone elukaare etapis need välja antakse. Uuele hoonele antud energiamärgis põhineb energiaarvutusel, olemasoleva hoone energiamärgis põhineb mõõdetud energiatarbel.

Kellele, milleks ja miks ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Uus hoone


 


Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone olulisel rekonstrueerimisel antakse välja energiaarvutusel põhinev energiamärgis. Arvutuslik energiamärgis võimaldab hinnata, kas projekteeritud lahendus vastab energiatõhususe miinimumnõutele.

Energiamärgis esitatakse koos ehitusloa või -teatisega. Juhul kui hoone ehitamise käigus lahendus muutub või viiakse läbi õhulekkearvu mõõtmine, tehakse enne kasutusloa või -teatise esitamist uus arvutus.

Energiaarvutusel põhinev energiamärgis kehtib 2 aastat, alates kasutusloa välja andmisest.

 

Olemasolev hoone


 


Olemasoleva hoone ehitamisel välja antud energiamärgis põhineb hoone mõõdetud energiatarbel. Energiamärgis näitab, kui energiatõhus on hoone, võrreldes teiste samalaadsete hoonetega. Energiamärgisel antakse üldised soovitused hoone energiatõhustamiseks. Täpsem energiakasutuse analüüs viiakse läbi energiaauditi käigus.
Olemasoleva hoone puhul on energiamärgis nõutav hoone, korteri või pinna müümisel-, ostmisel või rentimisel. Samuti on energiamärgis nõutav kõigi avaliku kasutusfunktsiooniga hoonetes, mille suletud netopind on suurem kui 500 ruutmeetrit.
Tegelikel tarbimisandmetel põhinev energiamärgis kehtib 10 aastat, alates energiamärgise välja andmisest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas ?

Uue hoone energiamärgise määramiseks vajame projekti. Hoone projekti alusel koostame simulatsioonitarkvaras hoone mudeli ja määrame tüüpilisele kasutusele vastava energiatõhususarvu ja anname välja energiamärgise.

Olemasoleva hoone korral soovime hoone energiatarbimise andmeid. Hoone mõõdetud energiatarbe alusel määrame kaalutud energiaerikasutuse väärtuse ning anname välja energiamärgise.

Tulemus

Energiamärgise andmed kantakse ehitisregistrisse, kus see seotakse hoone andmetega.
Kõik kehtivad energiamärgised on leitavad ehitisregistrist.

Võta meiega ühendust